ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early warning

ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early Warning เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารรับทราบล่วงหน้าก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้และ/หรือได้รับผลกระทบทางการค้า รวมทั้งสามารถวางแผนการผลิตหรือปรับปรุงระบบคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักการสากล มาตรการประเทศคู่ค้าสำคัญ หรือสถานการณ์การตลาดสินค้า (Commodity) โดยเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพต่อการส่งออก

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
* อีเมลผู้ติดต่อ acfsearlywarning@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา 'กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 3 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สินค้าเกษตร
URL https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/rss.json
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 14 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 มิถุนายน 2565