• ข้อมูลกฎระเบียบประเทศคู่ค้า 1792 total views 44 recent views

    ฐานข้อมูลกฎระเบียบประเทศคู่ค้า ถือเป็นการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...
    มกอช. 19 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).