• ข้อมูลกฎระเบียบประเทศคู่ค้า 1627 total views 61 recent views

    ฐานข้อมูลกฎระเบียบประเทศคู่ค้า ถือเป็นการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...
    มกอช. 1 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early warning 831 total views 7 recent views

    ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early Warning เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า...
    มกอช. 1 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).