ข้อมูลการแจ้งเวียนมาตรการของประเทศสมาชิก (WTO Notification)

การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO) เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยความโปร่งใสภายใต้ความตกลงการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ WTO ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างสภาพแวดล้อมแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ค้าและผู้ลงทุน ผู้ผลิต และผู้ส่งออก รวมทั้งสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งเป็นพันธกิจของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหน่วยงานแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และหน่วยงานรับข้อคิดเห็นต่อมาตรการฯ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
* อีเมลผู้ติดต่อ spsthailand@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
  • อื่นๆ
API
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล สัตว์และพันธุ์พืช
URL http://spsthailand.net/sps_api/sps_api_send.php
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 14 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 มิถุนายน 2565